Hình ảnh xây lắp đường dây

 Một số hình ảnh về xây lắp đường dây