Cung cấp Máy biến áp Điện lực Hà Tĩnh

Cung cấp Máy biến áp Điện lực Hà Tĩnh

 Năm 2014 thực hiện các dự án thuộc công ty Điện lực Hà Tĩnh

Tên hợp đồng Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu
Cải tạo đường dây 973 TG 35/10kV Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh lên vận hành cấp điện áp 22kV  Công ty Điện lực Hà Tĩnh Cung cấp máy biến áp, cáp điện
Chống quá tải và thay thế Máy biến áp phân phối phục vụ tết nguyên đán năm 2014 trên lưới điện tỉnh Hà Tĩnh Công ty Điện lực Hà Tĩnh Cung cấp máy biến áp, cáp điện