Dự án cung cấp máy biến áp cho Điện lực Hà Giang

Dự án cung cấp máy biến áp cho Điện lực Hà Giang

 Ngày 17 tháng 11 năm 2014 ký kết hợp đồng cung cấp máy biến áp phục vụ gói thầu mua sắm Máy biến áp thuộc công trình CQT các TBA Khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc, tỉnh Hà Giang của Công ty Điện lực Hà Giang.

Tên hợp đồng Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu

Mua sắm Máy biến áp thuộc công trình CQT các TBA khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc tỉnh Hà Giang

Công ty Điện lực Hà Giang Máy biến áp các chủng loại